• Nederlands
 • English
 • français
 • Deutsch

Privacyverklaring / AVG

Privacyverklaring Espero (Wanden) B.V.

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data.

Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt deze pagina altijd de laatste versie raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Espero (Wanden) B.V neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij jouw privacy in acht nemen:

 • Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen deze persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat je in ons stelt;
 • Je hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kan nemen indien je je zorgen maakt;
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om je informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen;
 • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.;

Identiteit van de onderneming
Espero (Wanden) B.V creëert, sinds 1939, wereldwijd de meest flexibele en mooie wandoplossingen in aansprekende projecten. Met mobiele wanden kunnen ruimtes tijdelijk opgesplitst, vergroot of verkleind worden. Zo kunnen handige multifunctionele ruimtes gecreëerd worden en voegen we meerwaarde toe aan een gebouw. Mobiele wanden zijn overal: van 5 panelen in een dorpshuis in Groningen tot 100 panelen in een beurshal in Jordanië.

Met ons voortdurend groeiende productassortiment kunnen we eindeloos variëren in  functionaliteit, geluidsisolatie en uitstraling. Soms is een gebouw zo bijzonder dat er een speciale oplossing nodig is, dan zetten wij al onze kennis en ervaring in totdat we de oplossing gevonden hebben. Bekijk een greep uit onze nationale en internationale projecten op onze website. 

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?
Voor de verwerking van je gegevens is Espero (Wanden) B.V verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Espero vaststelt hoe en welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Op onze site vind je links naar externe websites van andere partijen, zoals van onze projecten/relaties. Hoewel we deze zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De werkzaamheden van deze functionaris bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris, M. Verstegen, bereiken via +31 416 338 955.

Welke gegevens verwerken wij en waar gebruiken we ze voor?

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Espero verwerkt voor het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijving formulier van onze nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Espero de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Espero verwerkt voor informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van je visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Vragen, klachten, reparaties en garanties
Als je een vraag stelt of een klacht indient over een product, een verzoek indient voor service, een beroep doet op je garantie of om een andere reden contact opneemt met de klantenservice, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens te verwerken en te bewaren.

Om je van dienst te kunnen zijn nemen we je vraag, klacht of verzoek om reparatie op in onze klantenservice database. Afhankelijk van de vraag, klacht, reparatie of de garantie waar je een beroep op doet verwerken we je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, klantnummer en/of telefoonnummer. We verwerken ook gegevens over je orders; dit in verband met garanties. We bewaren informatie van vragen/klachten over bestellingen en facturen net zo lang als bestellingen en factuurgegevens, namelijk 7 jaar. Soms moeten we gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer jouw klacht tot een procedure leidt.

Doelen
Je gegevens worden met de volgende doelen opgeslagen:

 • Het mogelijk maken van communicatie tussen Espero en haar relaties;
 • Het uitvoeren van desbetreffende overeenkomsten tussen Espero (Wanden) B.V. en haar relaties en de daar aan gerelateerde informatie;
 • Het versturen van e-mails met de volgende inhoud; nieuwsbrieven, prijslijsten, aanbiedingen, uitnodigingen en andere updates over dienstverlening

Beveiliging
We vinden jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

 • We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans;
 • Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld en veilig plaats;
 • We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak;
 • We gebruiken de laatste technologieën en software;
 • We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen;
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • Alleen medewerkers van Espero die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens;
 • We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt;
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek
Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 24 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Espero, stuur dan meteen een mail naar info@espero.nl of neem contact op met M. Verstegen, Functionaris Gegevensbescherming, via +31 416 38 955.

Rechten omtrent je gegevens
Iedere klant en personeelslid heeft uiteraard het recht om haar gegevens in te kijken, te rectificeren of te verwijderen. Tevens kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door contact op te nemen via info@espero.nl. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heb je ons eerder toestemming gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Recht op informatie
We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we je gegevens verstrekken. Deze informatie vind je allemaal in onze privacyverklaring.

Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien of Espero gegevens van jou verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van je gegevens (als je deze niet zelf hebt aangeleverd). Je hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

Recht op verwijdering van gegevens/Recht om vergeten te worden
Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht om je gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht van bezwaar
Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens voor direct marketing.

Cookies
Wij plaatsen cookies bij u zodra u deze accepteert bij het bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde informatie hoeft in te vullen of te downloaden, wanneer u terugkomt. Cookies helpen ons inzien hoe je onze website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website beter, gemakkelijker en klantvriendelijker maken. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden.

Wil je onze website optimaal gebruiken, dan is het van belang dat je de cookies accepteert. Dit kan op twee manieren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of accepteren. Wil je de cookies toch uitschakelen of verwijderen dan kan het zijn dat onze website niet optimaal werkt.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Gratis wifi
Wij bieden bezoekers van onze vestigingen gratis wifi aan. Dit verloopt via X2COM. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, ga je akkoord met de voorwaarden van X2COM en met de manier waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

ERP
Ons ERP en Multivers systeem draait op een beveiligde server waarbinnen wij alle administratieve handelingen uitvoeren. Dit programma is beveiligd met individuele gebruikersnamen en wachtwoorden. Binnen dit programma worden gegevens opgeslagen welke alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Denk hierbij aan het verzenden van orderbevestigingen, het inkopen van producten en communicatie omtrent de geplaatste orders. Wij slaan persoonsgebonden e-mailadressen van relaties alleen op voor communicatiedoeleinden.

Sollicitaties
Als je bij Espero (Wanden) B.V. solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Espero (Wanden) B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Na 4 weken verwijderen wij deze gegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op het gebied van de privacybescherming.

Vragen
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neem dan contact met ons op.

Veranderingen
Espero (Wanden) B.V. behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen. Hiervan zal je op de hoogte worden gebracht.

Contactgegevens
Espero (Wanden) B.V. is gevestigd aan de Sluisweg 26-28, 5145PE Waalwijk (Nederland). Je kan ons bereiken door te bellen naar +31 416 338 955 of te mailen naar info@espero.nl.